กิจกรรมเสวนา เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จาก อสสว. จังหวัดระนอง

วันที่ 26 กันยายน 2566 นายวิชญพรรณ พลอยทับทิม อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง มอบหมายนางศิริลักษณ์ ด่านนาถพงศ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จาก อสสว. จังหวัดระนอง

โดยนางปิยะธิดา อังศุพันธุ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร เป็นประธาน เพื่อการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานของ SME และให้บริการส่งเสริม SME ในพื้นที่จังหวัดระนอง ให้เป็นไปตามแนวทางของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดระนอง ณ โรงแรม เดอะกาลล่า โฮเทล อำเภอเมืองจังหวัดระนอง